БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ УЛСЫН БАЙЦААГЧЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛИЙГ САЙЖРУУЛАВ