Түүхэн дурсгалт газрууд
Цохиогийн дурсгал

...

2022-10-31 15:43:23

Дэлгэрэнгүй..
Цагаан тээгийн дурсгал

...

2022-10-31 15:42:20

Дэлгэрэнгүй..
Уушгийн арын дурсгал

...

2022-10-31 15:40:51

Дэлгэрэнгүй..
Уубулангийн дурсгал

...

2022-10-31 15:40:01

Дэлгэрэнгүй..
Модон овоо

...

2022-10-31 15:38:58

Дэлгэрэнгүй..
Мааньтын цохиотын дурсгал

...

2022-10-31 15:37:48

Дэлгэрэнгүй..
Засмалын дурсгал

...

2022-10-31 15:36:43

Дэлгэрэнгүй..
Замын бор цохиотын дурсгал

...

2022-10-31 15:35:22

Дэлгэрэнгүй..
Дашгайн дурсгал

...

2022-10-31 15:34:25

Дэлгэрэнгүй..
Бүлээний амны дурсгал

...

2022-10-31 15:32:55

Дэлгэрэнгүй..