Модон овоо

Дурсгалын нэр:Модон овоо

Төрөл зүйл:4.4 Овоо

 Тоо ширхэг: 1

Хамгаалалтын ангилал:  Хамгаалалтад аваагүй.

Тодорхойлолт:  Энэ дурсгал нь Модон овооны нэрээр нэршилтэй байна. Цахиурлаг хавтгай чулууг хороолон шивээлж голыг нь модоор хийж хадаг бүс даавуугаар ороосон байна.

 

Дурсгалын GPS-ийн UTM, Latlong солбилцол:

UTM

Latitude Longitude

 

Alt (м)

UTM Zone

N

E

N

E

1

47т дурсгал

0625315

5036310

4528086

10036112

1444

Гэмтэлийн тухай мэдээлэл, байгалийн хүчин зүйлс:Тос сүүний бохирдол болсон, хадаг бөс даавны нөлөөлөл, нар, салхины нөлөөлөл, үер усны, мал амьтны  зэрэг байгалийн хүчин зүйлс дурсгалд нөлөөлж байна.

2023-12-13 15:42:15