Цагаан тээгийн дурсгал

Дурсгалын нэр:Цагаан тээгийн цулгуй хөшөө

Төрөл зүйл:6.6 Цулгуй хөшөө

 Тоо ширхэг: 3

Хамгаалалтын ангилал:  Хамгаалалтад аваагүй.

Тодорхойлолт: Энэ дурсгал нь Цагаан тээлийн хөндийд оршино. Цагаан боржин чулуун цулгуй хөшөө 3ширхэг байна.

Баруун талаас хөшөө1: хугархай хөшөө

Хөшөө 2, 3: сүүлд сэргээж босгосон байна.

Дурсгалын GPS-ийн UTM, Latlong солбилцол:

UTM

Latitude Longitude

 

Alt (м)

UTM Zone

N

E

N

E

1

47т дурсгал

0614401

5015262

4516535

10027313

1317

Гэмтэлийн тухай мэдээлэл, байгалийн хүчин зүйлс:Сүйтгэсэн, хугалсан, зөөгдсөн, нар, салхины нөлөөлөл, үер усны, мал амьтны зэрэг байгалийн хүчин зүйлс дурсгалд нөлөөлж байна.

2022-10-31 15:42:20