Засмалын дурсгал

 Дурсгалын нэр:Засмалын цулгуй хөшөө

Төрөл зүйл:6.6 Цулгуй хөшөө

Тоо ширхэг: 1

Хамгаалалтын ангилал:  Хамгаалалтад аваагүй.

Тодорхойлолт:  Энэ дурсгал нь Засмалын хөндийд оршино. Цагаан боржин чулуун дүрслэлгүй цулгуй хөшөө байна. 2015 онд сэргээж босгосон байна.

Дурсгалын GPS-ийн UTM, Latlong солбилцол:

UTM

Latitude Longitude

 

Alt (м)

UTM Zone

N

E

N

E

1

47т дурсгал

0631369

5053104

4537087

10041062

1518

Гэмтэлийн тухай мэдээлэл, байгалийн хүчин зүйлс:Сүйтгэсэн, хугалсан нар, салхины нөлөөлөл, үер усны, мал амьтнызэрэг байгалийн хүчин зүйлс дурсгалд нөлөөлж байна.

2022-10-31 15:36:43