Мааньтын цохиотын дурсгал

Дурсгалын нэр:Мааньтын цохиотын түвд бичээс

 Төрөл зүйл:2.3 тамга тэмдэгийн бичгийн дурсгал

Тоо ширхэг: 1

Хамгаалалтын ангилал:  Хамгаалалтад аваагүй.

Тодорхойлолт:  Энэ дурсгал нь мааньтын цохиотын боржин хадан дээр маанийн 6 үсгийг хөвөөлөн цохиж хонхойлон сийлсэн байна.

 

Дурсгалын GPS-ийн UTM, Latlong солбилцол:

UTM

Latitude Longitude

 

Alt (м)

UTM Zone

N

E

N

E

1

47т дурсгал

0594253

5024726

4527108

10012175

1511

Гэмтэлийн тухай мэдээлэл, байгалийн хүчин зүйлс:Будаж балалсан, сийлсэн, нар, салхины нөлөөлөл, үер усны, мал амьтны зэрэг байгалийн хүчин зүйлс дурсгалд нөлөөлж байна.

2022-10-31 15:37:48