Уушгийн арын дурсгал

Дурсгалын нэр:Уушгийн арын цулгуй хөшөө

 Төрөл зүйл:6.6 Цулгуй хөшөө

Тоо ширхэг: 1

Хамгаалалтын ангилал:  Хамгаалалтад аваагүй.

Тодорхойлолт: Энэ дурсгал нь уушгийн хөндийд оршино. Ягаан боржин чулуун дүрслэлгүй цулгуй хөшөө байна. Хугарч 2 хэсэг болсон сүүлд сэргээж  босгосон байна.

Дурсгалын GPS-ийн UTM, Latlong солбилцол:

UTM

Latitude Longitude

 

Alt (м)

UTM Zone

N

E

N

E

1

47т дурсгал

0597519

5030170

4525058

10014581

1372

Гэмтэлийн тухай мэдээлэл, байгалийн хүчин зүйлс:Сүйтгэсэн, хугалсан, нар, салхины нөлөөлөл, үер усны, мал амьтны  зэрэг байгалийн хүчин зүйлс дурсгалд нөлөөлж байна.

2022-10-31 15:40:51