Бүлээний амны дурсгал

Дурсгалын нэр:Бүлээний амны хадны сүг зураг

Төрөл зүйл:2.1 Сийлмэл зураг

 Тоо ширхэг: 30

Хамгаалалтын ангилал:  Хамгаалалтад аваагүй

Тодорхойлолт: Энэ дурсгал нь Бүлээний амны хаданд оршино. Занар хадан дээр ан амьтны сэдэвт зурагууд байна. 30 гаруй дүрслэл байна.

Дурсгалын GPS-ийн UTM, Latlong солбилцол:

UTM

Latitude Longitude

 

Alt (м)

UTM Zone

N

E

N

E

1

47т дурсгал

0593209

5022853

4521107

10011241

1563

Гэмтэлийн тухай мэдээлэл, байгалийн хүчин зүйлс:Будаж балалсан, сийлсэн, нар, салхины нөлөөлөл, үер усны, мал амьтны зэрэг байгалийн хүчин зүйлс дурсгалд нөлөөлж байна.

2022-10-31 15:32:55