Цохиогийн дурсгал

Дурсгалын нэр:Цохиогийн хиргисүүр

Төрөл зүйл:3.3 Хиргисүүр

Тоо ширхэг: 2

 Хамгаалалтын ангилал:  Хамгаалалтад аваагүй.

Тодорхойлолт:  Энэ дурсгал нь цохиогийн хөндийд оршино. Голдоо чулуун овоолготой дөрвөлжин хүрээтэй хүрээг тойроод дугуй хэлбэртэй тахилын байгууламжтай байна.

 

Дурсгалын GPS-ийн UTM, Latlong солбилцол:

UTM

Latitude Longitude

 

Alt (м)

UTM Zone

N

E

N

E

1

47т дурсгал

0594353

5024726

4522108

10012175

1511

Гэмтэлийн тухай мэдээлэл, байгалийн хүчин зүйлс:Сүйтгэсэн, нар, салхины нөлөөлөл, үер усны, мал амьтны зэрэг байгалийн хүчин зүйлс дурсгалд нөлөөлж байна.

2022-10-31 15:43:23