ИТХ-ын тогтоол
ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН БАТЛАХ

...

2022-07-22 12:40:46

Дэлгэрэнгүй..
ХУРЛЫН ХОРООД БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

...

2022-07-22 12:25:52

Дэлгэрэнгүй..
МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ТОГТООХ ТУХАЙ

...

2022-07-22 11:50:12

Дэлгэрэнгүй..
ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТАЛЖ, 2020 ОНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТЭД ҮНЭЛГЭЭ ӨГӨХ ТУХАЙ

...

2022-07-22 11:46:08

Дэлгэрэнгүй..
СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020 ОНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТЭД ҮНЭЛГЭЭ ӨГӨХ ТУХАЙ

...

2022-07-22 11:41:46

Дэлгэрэнгүй..
СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ОРЛОГО, ОЛГОХ ЗЭЭЛИЙН БАГЦ,ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ, ОЛГОХ ЗЭЭЛИЙН ДЭЭД ХЭМЖЭЭ, ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТОВ ТОГТООЖ БАТЛАХ ТУХАЙ

СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ОРЛОГО, ОЛГОХ ЗЭЭЛИЙН БАГЦ,ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ, ОЛГОХ ЗЭЭЛИЙН ДЭЭД ХЭМЖЭЭ, ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТОВ ТОГТООЖ БАТЛАХ ТУХАЙ...

2022-07-22 11:37:38

Дэлгэрэнгүй..
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2021 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын жагсаалтыг батлах тухай

...

2022-07-04 10:40:08

Дэлгэрэнгүй..
Сумын 2021 оны төсөв батлах

02/12...

2022-07-04 10:36:47

Дэлгэрэнгүй..
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг тодотгож хуваарилах тухай

...

2022-07-04 10:35:24

Дэлгэрэнгүй..
Сум хөгжүүлэх сангийн 2020 оны үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгөх

02/10...

2022-07-04 10:33:47

Дэлгэрэнгүй..