Дашгайн дурсгал

Дурсгалын нэр:Дашгайн хадны сүг зураг

Төрөл зүйл:2.1 Сийлмэл зураг

 Тоо ширхэг: 300

Хамгаалалтын ангилал:  Хамгаалалтад аваагүй.

Тодорхойлолт:  Энэ дурсгал нь Дашгайн бууцны арын уулын хадаар байрлана. Занар хадан дээр ан амьтны сэдэвт зохиомж, морьтой хүн зэрэг 600 гаруй дүрслэл байна.

Дурсгалын GPS-ийн UTM, Latlong солбилцол:

UTM

Latitude Longitude

 

Alt (м)

UTM Zone

N

E

N

E

1

47т дурсгал

0628701

5070671

4546375

10039194

1722

Гэмтэлийн тухай мэдээлэл, байгалийн хүчин зүйлс:Будаж балалсан, сийлсэн,  нар, салхины нөлөөлөл, үер усны, мал амьтны зэрэг байгалийн хүчин зүйлс дурсгалд нөлөөлж байна.

2022-10-31 15:34:25