Замын бор цохиотын дурсгал

 Дурсгалын нэр:Замын бор цохиотын дөрвөлжин булш

Төрөл зүйл:3.4 Дөрвөлжин булш

Тоо ширхэг: 3

Хамгаалалтын ангилал:  Хамгаалалтанд аваагүй

Тодорхойлолт:  Энэ дурсгал нь  Замын бор цохиотын хөндийд оршино. Боржин чулуун хашлагтай ойр орчимд  2,3 булш байна.

 

Дурсгалын GPS-ийн UTM, Latlong солбилцол:

UTM

Latitude Longitude

 

Alt (м)

UTM Zone

N

E

N

E

1

47т дурсгал

0632403

5056997

4539140

10041576

1615

Гэмтэлийн тухай мэдээлэл, байгалийн хүчин зүйлс:Сүйтгэсэн нар, салхины нөлөөлөл, үер усны, мал амьтны  зэрэг байгалийн хүчин зүйлс дурсгалд нөлөөлж байна.

2022-10-31 15:35:22