Уубулангийн дурсгал

Дурсгалын нэр:Уу булангийн дурсгал

 Төрөл зүйл:6.6 Цулгуй хөшөө

Тоо ширхэг: 1

Хамгаалалтын ангилал:  Хамгаалалтад аваагүй.

Тодорхойлолт: Энэ дурсгал нь Уу булангийн хөндийд оршино. Шаварлаг занар чулуун дүрслэлгүй цулгуй хөшөө байна. Ойр орчимд хөшөөний хугархайнууд байна.

 

Дурсгалын GPS-ийн UTM, Latlong солбилцол:

UTM

Latitude Longitude

 

Alt (м)

UTM Zone

N

E

N

E

1

47т дурсгал

0635751

5063560

4542441

10044385

1566

Гэмтэлийн тухай мэдээлэл, байгалийн хүчин зүйлс:Сүйтгэсэн, хугалсаннар, салхины нөлөөлөл, үер усны, Чулууны өгөршил, мал амьтны зэрэг байгалийн хүчин зүйлс дурсгалд нөлөөлж байна.

2022-10-31 15:40:01