Дараа жилийн төсвийн төсөл
ИТХ-ын 2023 оны төсвийн төсөл

...

2022-10-26 11:07:17

Дэлгэрэнгүй..
Эрүүл мэндийн төвийн 2023 оны төсвийн төсөл

...

2022-10-26 11:06:35

Дэлгэрэнгүй..
Сургуулийн 2023 оны төсвийн төсөл

...

2022-10-26 11:05:54

Дэлгэрэнгүй..
Цэцэрлэгийн 2023 оны төсвийн төсөл

...

2022-10-26 11:05:24

Дэлгэрэнгүй..
Соёлын төвийн 2023 оны төсвийн төсөл

...

2022-10-26 11:04:01

Дэлгэрэнгүй..
ЗДТГ-ын 2023 оны төсвийн төсөл

...

2022-10-26 10:36:46

Дэлгэрэнгүй..